جامعیت و جاودانگی شریعت با توجه به دو عنصر زمان و مکان
54 بازدید
محل نشر: موسسه نشر آثار امام 1373 جلد دهم در مجموعه مقالات كنگره نیز چاپ شده است
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی